Verkoopsvoorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Behoudens bijzondere voorwaarden, vermeld op de ommezijde van de factuur of de bestelbon, zijn enkel en alleen de voorwaarden hieronder vermeld geldig en van toepassing met uitsluiting van alle andere. De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten tussen OrthoShop en haar klanten (hierna genoemd de Koper). Deze algemene voorwaarden worden vermoed aanvaard te zijn door de Koper door het loutere feit van de bestelling zelfs in geval deze tegenstrijdig zouden zijn met zijn algemene of bijzondere voorwaarden. Deze laatste zullen enkel en alleen bindend zijn voor OrthoShop indien ze voorwerp zijn geweest van haar uitdrukkelijke en geschreven aanvaarding.

2. TARIEVEN

2.1 De in de offertes aangegeven prijzen zijn geldig tot bij de uitdoving hiervan, behoudens wijziging van de algemene voorwaarden van de leveranciers van OrthoShop en/of buitengewone omstandigheden. Deze wijzigingen zullen worden meegedeeld aan de Koper door middel van aangetekend schrijven of fax en zullen worden vermoed aanvaard te zijn door deze laatste na verloop van 5 werkdagen volgend op de verzending van de mededeling, behoudens verzet van deze laatste binnen deze termijn door middel van aangetekend schrijven. Indien de Koper de nieuwe prijs, op deze wijze meegedeeld, weigert, zal OrthoShop ertoe gerechtigd zijn de bestelling op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot eender welke schadevergoeding.

2.2 De prijzen zijn in Euro, exclusief BTW en inclusief transportkosten, met uitzondering van bepaalde bestellingen voor dewelke deze kosten ten laste zullen zijn van de klant, zoals gespecificeerd in de offerte. Voor de bestellingen die de € 125,00 niet overschrijden zullen de transportkosten ten bedrage van € 7,5 ten laste zijn van de Koper.

2.3 Wat betreft levering in andere landen zullen de belastingen, taksen, rechten en andere prestaties, te betalen uit hoofde van de toepassing van de reglementen van kracht in het invoerland of transitland, ten laste zijn van de Koper.

3. BESTELLINGEN

3.1 Onze commerciële documenten zijn indicatief. De niet wezenlijke kenmerken van de producten daarin voorgesteld kunnen wijzigen tussen de ondertekening van het contract en de levering, zonder dat enige wijziging aanleiding zou kunnen geven tot een eis in schadevergoeding.

3.2 In geval van wezenlijke wijziging van het product zal de Koper het recht hebben de overeenkomst op te zeggen binnen de 8 kalenderdagen volgend op de mededeling van de wijziging, zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

4. BETALINGSVOORWAARDEN

4.1 De facturen zijn contant betaalbaar, netto en zonder korting.

4.2 In de gevallen waarbij een voorschot wordt gevraagd bij de ondertekening van de bestelbon, houdt OrthoShop zich het recht voor de producten slechts te bestellen na ontvangst hiervan.

4.3 Klachten wat betreft de facturen dienen ter kennis te worden gebracht van OrthoShop door middel van aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na de datum van de factuur.

4.4 In geval van laattijdige betaling van meer dan 8 kalenderdagen, zullen de verschuldigde bedragen verhoogd worden, zonder enige formaliteit noch ingebrekestelling : (1) met nalatigheidsinteresten ten bedrage van 12 % van het bedrag van de bestelling, tot de volledige betaling van de bedragen, verschuldigd uit hoofde van welke oorzaak dan ook en; (2) met een forfaitair en onverminderbaar bedrag gelijk aan 35 euro, uit hoofde van welke oorzaak dan ook.

4.5 Bij het einde van de periode van 8 dagen worden alle bedragen verschuldigd door de Koper, ten welken titel dan ook, omwille van deze bestelling of enige andere bestelling, onmiddellijk eisbaar. OrthoShop zal bovendien gerechtigd zijn de uitvoering van alle verbintenissen omwille van deze bestelling of enige andere bestelling op te schorten jegens de Koper die in gebreke blijft te betalen, en dit tot de integrale betaling van de verschuldigde bedragen, ten welken titel dan ook.

4.6 Geen enkele betaling kan worden opgeschort of gecompenseerd door de Koper zonder het voorafgaandelijk akkoord van OrthoShop. Elke gedeeltelijke betaling zal eerst en vooral aangerekend worden op de bedragen waarvan de eisbaarheid het oudst is.

5. LEVERING

5.1 Voor de producten in voorraad zal de verzending normaliter plaatsvinden binnen de termijn van 2 werkdagen. In geval van onbeschikbaarheid van de producten in onze lokalen zal de levering zo snel mogelijk plaats vinden. Voor de producten, andere dan deze in voorraad, wordt de levertermijn gespecificeerd in de offerte en wordt deze slechts indicatief meegedeeld.

5.2 De Koper is ertoe gehouden een controle uit te voeren, voorafgaand aan de levering, waarbij wordt geverifieerd of de producten beantwoorden aan alle technische en materiële vereisten om deze producten deugdelijk te kunnen gebruiken. In tegengesteld geval zal geen enkele klacht ten gevolge van deze tekortkoming kunnen worden geformuleerd ten aanzien van OrthoShop.

5.3 Geen enkele vertraging in de levering zal aanleiding kunnen geven tot enige inhouding, strafbeding, compensatie of schadevergoeding.

6. INSTALLATIE

Indien de bestelde producten enige installatie vereisen en indien deze worden uitgevoerd door de Koper, zal OrthoShop niet aansprakelijk kunnen gehouden worden indien al haar instructies niet precies zouden zijn opgevolgd.

7. OVERDRACHT VAN HET RISICO

De overdracht van de risico’s van verlies of beschadiging van de producten tijdens het transport zal ten laste zijn van OrthoShop, behalve in de gevallen waarbij de transportkosten ten laste zijn van de Koper, in welk geval deze laatste de risico’s en gevaren draagt.

8. CLAUSULE INZAKE EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 De overdracht van eigendom van de producten verkocht aan de Koper is onderworpen aan de integrale betaling van de prijs in hoofdsom en bijhorigheden. Bij gebreke aan betaling door de Koper op één van de voorziene vervaldagen, ongeacht de oorzaak of, meer in het algemeen, wanneer OrthoShop gegronde redenen zou hebben te veronderstellen dat de Koper niet bij machte zal zijn de verbintenissen te respecteren, zal OrthoShop, zonder nadeel voor haar recht op betaling, de onmiddellijke teruggave kunnen eisen van de producten, op kosten en risico’s van de Koper.

8.2 In dit opzicht staat de Koper aan OrthoShop, of enig ander persoon door haar hiertoe gemandateerd, uitdrukkelijk toe zich toegang te verschaffen tot de lokalen van de Koper ten einde terug bezit te nemen van de geleverde producten.

9. GARANTIE

Behoudens bijzondere bepalingen in de offerte zijn de garanties toegekend aan de Koper beperkt tot deze toegekend door de leveranciers van OrthoShop, en waarvan de Koper geacht wordt volledig kennis te hebben genomen alvorens de overeenkomst af te sluiten.

10. ONTVANGST EN TERUGZENDING VAN DE GOEDEREN.

10.1 Het komt aan de Koper toe na te gaan of de producten in goede staat zijn op het ogenblik van de levering. Deze controle dient betrekking te hebben op de referenties, de hoeveelheden, de kwaliteit van de producten alsook op de overeenstemming met de bestelling. Om geldig te zijn dient elke klacht te gebeuren door middel van aangetekend schrijven, ten laatste 8 kalenderdagen die volgen op de ontvangst van de producten. Geen enkele klacht zal nog toegestaan worden na behandeling van de producten.

10.2 Indien de producten verloren of beschadigd zijn tijdens het transport dient de Koper een volledig en gedetailleerd voorbehoud te maken op het vervoersdocument en hiervan OrthoShop meteen op de hoogte stellen.

10.3 Geen enkel product kan worden teruggezonden zonder schriftelijke toestemming van OrthoShop. Een degelijke toestemming houdt geen enkele erkenning in door OrthoShop dat de teruggezonden producten gebrekkig zijn of niet conform. In ieder geval zal de terugzending gebeuren onder het risico en gevaar van de Koper.

10.4 Bij aangetoonde gebreken houdt OrthoShop zich de keuze voor over te gaan tot hetzij de vervanging hetzij de herstelling van de betreffende producten, behoudens afwijking voorzien in bijzondere akkoorden of specifieke vermeldingen vermeld in de offerte.

11. BEVOEGDE RECHTBANK EN RECHT VAN TOEPASSING

De huidige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van de regels uit hoofde van het Verdrag van Wenen van 1980 betreffende de internationale verkoop van goederen. In geval van geschil met betrekking tot huidige voorwaarden zullen uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd zijn.