Veelgestelde vragen

Multidisciplinaire diensten

Multidisciplinaire diensten mobiliteitshulpmiddelen

 • Wat doet een multidisciplinair team?

  Een multidisciplinair team bestaat uit: 

  • een arts
  • een master psychologie of pedagogische wetenschappen
  • een bachelor sociaal agogisch werk of sociale verpleegkunde
  • een hulpmiddelendeskundige

  De taak van een MDT (MultiDisciplinairTeam) bestaat eruit personen (met een vermoeden) van handicap bij te staan bij de aanvraag voor ondersteuning bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Peronsen met een Handicap).

  MDT's maken deel uit van grotere organisaties en kunnen voorkomen bij een revalidatiecentrum, een consultatiebureau, K-dienst, enzovoort. In elke provincie zijn er ongeveer 50 MDT's ter beschikking. Elk team heeft ook zijn eigen specialisatie. De persoon in kwestie kan zijn team zelf uitkiezen. 

  Sommige rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen vereisen dat een multidisciplinair team het functioneren van de patiënt beschrijft in zijn omgeving. Hieronder vind je een lijst met alle MDT's in België die gespecialiseerd zijn in mobiliteitshulpmiddelen.

 • Formulier in te vullen door multidiciplinair team (bijlage 19 bis)

  • Elektrische rolwagen
  • Elektronische binnen/buiten- en buitenscooter
  • Actieve rolwagen
  • Kinderrolwagen
  • Orthopedische driewielfiets in cumul met actieve rolwagen


  Om de bovenstaande mobiliteitshulpmidelen aan te vragen bij het ziekenfonds moet er naast de bijlage 19 ook een bijlage 19bis ingevuld worden. De bijlage 19bis moet ingevuld worden door een erkend multidisciplinair team (niet door een huisarts). Het formulier kunt u via volgende link downloaden

Technische dienst

Technische dienst

 • Hoe werkt onze technische dienst?

  Naast de aanmeting en aflevering van mobiliteitshulpmiddelen, bieden we je ook een dienst na verkoop aan. Hiervoor doen we beroep op de firma Aqtor!. Zij beschikken over een professionele, goed uitgeruste, gespecialiseerde werkplaats waar ze in eigen beheer alle reparaties en onderhoud kunnen uitvoeren, alsook eventuele nodige aanpassingen voor maatwerk. Daarnaast kunnen zij ook aan huis langs komen met hun volledig uitgeruste, mobiele werkplaats. Om beroep te doen op deze service kan je hen telefonisch of per mail bereiken. 

  T +32 9 243 96 47            
  E technicalservice@orthoshop.be

Rolstoelgebruiker

Informatie voor rolstoelgebruikers

 • Met de rolstoel in het verkeer

  Eerst en vooral wordt er onderscheid gemaakt tussen rijwielen en voortbewegingstoestellen. Als rolstoelgebruiker behoor je tot de categorie rijwielen wanneer de rolstoel niet uitgerust met een motor en wanneer je zelf de rolstoel voortbeweegt door middel van pedalen of handgrepen.

  Er is ook een tweede categorie, de voortbewegingstoestellen. Je wordt tot deze categorie gerekend wanneer je niet beantwoord aan de definitie van een rijwiel. Hierbij hebben we twee subcategorieën:

  • Een niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel. Dit toestel wordt door middel van spierkracht voortbewogen en is niet met een motor uitgerust zoals bijvoorbeeld een éénwieler, rolschaatsen of een rolstoel. Hier staat geen snelheidsbeperking op.
  • Een gemotoriseerd voortbewegingstoestel. Dit is elk motorvoertuig met twee of meer wielen dat naar bouw en motorvermogen, niet sneller kan rijden dan 18 km/u. Voorbeelden hiervan zijn Segways, elektrische rolstoelen of rolwagens voor personen met een beperkte mobiliteit.  Regels voor rijwielen

  Waar mag je rijden?

  Je moet rechts op de rijbaan rijden. Je mag ook het fietspad volgen op voorwaarde dat je rijwiel niet breder is dan 1 meter, lading inbegrepen. Op het fietspad ben je wel veiliger.

  Verlichting?

  Een wit-geel licht vooraan en een rood licht achteraan is verplicht. Reflectoren zijn tevens ook verplicht voor rijwielen:

  • Driewieler met 1 voorwiel: witte reflectoren vooraan en 2 rode achteraan.
  • Driewieler met 2 voorwielen: 2 witte reflectoren vooraan en 1 rode achteraan
  • Vierwieler: 2 witte reflectoren vooraan en 2 rode achteraan en daarboven op ook nog een gele of oranje reflector op de pedalen . 

  Je dient ook voorzien te zijn van een bel!

  Verzekering:

  Bestuurders van niet gemotoriseerde rijwielen zijn niet verplicht een verzekering af te sluiten. Het is wel aan te raden om een familiale polis tenemen. Bestuurders van gemotoriseerde rijwielen zijn wel verplicht een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid hebben als men op de openbare weg wil rijden.

  Regels voor voortbewegingstoestellen

  Stapvoets rijden

  Wanneer je als rolstoelgebruiker dezelfde snelheid hebt als de omringende voetgangers, moet je je aan dezelfde regels houden als die van de voetgangers, ongeacht of het voertuig gemotoriseerd is of niet.

  Waar mag je rijden?

  Bij voorkeur op het trottoir. Is het niet mogelijk om hier op te rijden? Dan mag ook het fietspad gebruikt worden, of de rijbaan wanneer het fietspad niet mogelijk is. Wanneer je de rijbaan volgt, rij je best in de tegengestelde richting van het verkeer.

  Hoe steek je over?

  Wanneer er zich een zebrapad op minder dan 30m bevindt, bent u verplicht deze te gebruiken. Is er geen zebrapad? Kies dan een veilige plek. Steek bijvoorbeeld nooit over in een bocht, op de top  van een helling of tussen geparkeerde voortuigen.

  Verlichting?

  Op delen van de openbare weg die voorbehouden zijn voor voetgangers zoals het trottoir heb je geen verlichting nodig. Gebruikt u echter de rijbaan, of het fietspad dan heeft u een wit of geel licht vooraan nodig, en een rood licht achteraan. Reflectoren zijn niet verplicht, ze zijn alleen ten sterkste aan te raden!

  Sneller dan stapvoets

  Wanneer je sneller rijdt dan omringende voetgangers, moet je je houden aan dezelfde regels als fietsers

  Waar mag je rijden?

  Volg bij voorkeur het fietspad. Is er geen fietspad of alternatief aanwezig of is deze niet berijdbaar? Dan mag je gebruik maken van parkeerzones en gelijkgrondse bermen aan de rechterkant van de rijbaan. Buiten de bebouwde kom mag u ook op het trottoir rijden wanneer er geen alternatief is.

  Verlichting?

  Net zoals een fietser moet je over een rood licht achteraan, en een wit-geel licht vooraan beschikken.


  Meer informatie over dit onderwerp kan je vinden op die site van het BIVV: 

Terugbetaling

Hoe verloopt de terugbetaling voor de orthopedische hulpmiddelen?

 • Hoe verloopt de terugbetaling van een prothese?

  Vermits de verstrekkers in de OrthoShops erkend zijn bij alle mutualiteiten, wordt gebruik gemaakt van de derdebetalersregeling. Dit houdt in dat je, afhankelijk van het type prothese en je leeftijd, terugbetaling kunt krijgen van het ziekenfonds. Daarbij dien je enkel je eigen bijdrage (remgeld) te betalen. Het overige deel wordt rechtstreeks bij je mutualiteit gevorderd. Daarnaast bekomt je tegemoetkoming bij uw ziekenfonds voor het jaarlijkse onderhoud van de prothese.

 • Hoe verloopt de terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen?

  Je ziekenfonds komt tegemoet in verschillende mobiliteitshulpmiddelen, namelijk: scooters, loophulpmiddelen, orthopedische driewielers, sta-systemen. De terugbetaling is afhankelijk van de leeftijd en het type hulpmiddel. Er is slechts tegemoetkoming van je ziekenfonds als de volgende twee voorwaarden vervuld zijn:

  1. Het mobiliteitshulpmiddel staat op de ‘lijst van vergoeding aangenomen mobiliteitshulpmiddelen’, (zie RIZIV) en wordt door een erkende bandagist afgeleverd, zoals de verstrekkers in de OrthoShops.
  2. Je voldoet aan de specifieke voorwaarden die voor een bepaald type mobiliteitshulpmiddel zijn vastgelegd.
  Om in aanmerking te komen voor terugbetaling dient een aanvraag te worden ingediend bij uw ziekenbond. Dit kan enkel mits een medisch voorschrift. Raadpleeg hiervoor uw arts.
 • Hoe verloopt de terugbetaling van borstprotheses?

  Na een mastectomie wordt gezorgd voor een postoperatieve borstprothese, vervaardigd uit zachte materialen die de operatiewond niet irriteren. Deze prothese is volledig terugbetaald. Deze kan onmiddellijk na de operatie gedragen worden, dit gedurende minimum 6 weken.

  Wanneer de wonde goed genezen is, heb je recht op een voorlopige borstprothese. Deze benadert de vorm van de natuurlijke borst beter dan de postoperatieve borstprothese. Ook deze prothese wordt volledig terugbetaald.

  Ten vroegste 1 jaar na de aflevering van de voorlopige borstprothese kan je een definitieve borstprothese bestellen en laten terugbetalen. Nadien kan je telkens na twee jaar een nieuwe definitieve borstprothese bestellen en laten terugbetalen.

  Een borstprothese wordt terugbetaald door de mutualiteit mits een voorschrift van de arts (huisarts of geneesheer-specialist). Het bedrag dekt een maximale terugbetaling van een standaarduitvoering van een borstprothese. Bij aangepaste versies van borstprothesen kan er een kleine opleg ten laste van de patiënt komen.

  Je kunt ook een vergoeding krijgen voor de verzorgingsset voor de zelfklevende borstprothese. Dit is 1 set per 3 maanden voor een volledige prothese en 1 set per 6 maanden voor een gedeeltelijke borstprothese.

  Na een borstamputatie kan lymfeoedeem aan de arm ontstaan. Hierbij kan een armkous en handschoen verlichting brengen.  Bij aankoop van een armkousen is er een vergoeding van 2 stuks per jaar en 4 handschoenen per jaar. Hiervoor is steeds een voorschrift van een specialist noodzakelijk.

 • Hoe verloopt de terugbetaling van stomamateriaal?

  Terugbetaling

  Voor de terugbetaling van stomamateriaal bestaat er in België een wettelijke regeling. De eerste aankoop van het stomamateriaal gebeurt via een voorschrift dat de chirurg of huisarts voorschrijft. Met het voorschrift kunt u bij een bandagist terecht die het materiaal voor je zal bestellen. Voor hernieuwing van het stomamateriaal is geen nieuw voorschrift vereist. Enkel wanneer je materiaal van een andere firma wenst, of verandert van bandagist, heeft u een nieuw voorschrift nodig.


  Bij aflevering van het stomamateriaal wordt gewerkt met een derdebetalerssyteem. Indien je een product met opleg gebruikt, betaal je enkel het persoonlijk aandeel of het remgeld. Let op, het persoonlijke aandeel kan elk jaar veranderen. Dit heeft te maken met de kostprijs van de producent en de terugbetaling door het RIZIV.


  Indien je verblijft in het ziekenhuis en gebruik dient te maken van stomamateriaal, ontvangt het ziekenhuis een dagforfait. Met dit bedrag wordt het materiaal bekostigd. In deze periode hoeft u dan ook niets te betalen.

  Dotatie

  Het Riziv legt de maximaal te gebruiken hoeveelheid vast voor een periode van drie maanden. Je hebt zelf de keuze als patiënt om de volledige dotatie opnemen of minder. Je kan niet meer gebruiken dan de maximaal te gebruiken hoeveelheid en er kan ook niets overgedragen worden naar een volgende periode. Wanneer je wenst af te wijken van deze dotatie, kan je terecht bij de adviserend geneesheer van de mutualiteit en wordt enkel toegekend wanneer je een grondige reden hebt. 

                    Eendelig systeem  Tweedelig systeem 
  Colostomie

  180 gesloten zakjes 

  of 2 zakjes per dag

  35 huidplaten en 180 gesloten zakjes

  of 1 huidplaat per 3 dagen en 2 zakjes per dag

  Ileostomie

  90 ledigbare zakjes

  of 1 zakje per dag

  45 huidplaten en 90 ledigbare zakjes

  of 1 huidplaat per 2 dagen en 1 zakje pe rdag

  Urostomie

  60 zakjes met kraantje

  of 1 zakje per anderhalve dag

  45 huidplaten en 60 zakjes met kraantje

  of 1 huidplaat per 2 dagen en 1 zakje per anderhalve dag

  Bij een diepliggende stoma: gebruik van convexe platen: steeds 45 platen ongeacht de stoma. 
  Voor urostomie: 1 nachtcontainer of 20 nachtzakken van 2 liter en 20 beenzakken inclusief beenriempjes
  Pasta 120 gram per 3 maand, pasta of strips
  Poeder 55 gram per 6 maand
  Gordel 1 per 6 maand
  Spray 1 flacon per 3 maand
  Irrigatie 1 irrigatieset per 6 maand inclusief 20 afloopzakken, gordel, conus (steunplaat) en 30 afloopzakken met 3 maand. 
 • Hoe verloopt de terugbetaling van orthopedische schoenen?

  Vermits de verstrekkers in de OrthoShops erkend zijn bij alle mutualiteiten, wordt gebruik gemaakt van de derdebetalersregeling. Dit houdt in dat je enkel je eigen bijdrage (remgeld), afhankelijk van de categorie, dient te betalen. Het overige deel wordt rechtstreeks bij uw mutualiteit gevorderd. Wanneer orthopedische schoenen nodig zijn als gevolg van een arbeidsongeval, worden de kosten rechtstreeks met de verzekering geregeld.

  Ons aanbod aan orthopedische schoenen vind je in deze catalogus: 

  Indicaties van orthopedische schoenen kan je via deze link downloaden: 

Toon meer

Maatname en productie

Hoe verloopt de maatname en de productie van de orthopedische hulpmiddelen?

 • Hoe verloopt de maatname en productie van een orthese?

  Met je voorschrift van de arts kan je langskomen bij een van onze zorgverstrekkers. Om een orthese te kunnen vervaardigen, dienen we je afmetingen te kennen. Er zijn verschillende manieren om je maat op te meten, namelijk met gips, 3D-scanning of met lintmeter. Wij sturen je maatgegevens door naar onze orthopedische techniekers en zij maken de orthese klaar in onze werkplaats. Op een volgende afspraak passen we de orthese op je lichaam. Daarna stellen onze techniekers de orthese bij zodat deze perfect op je maat wordt afgesteld. De orthese is nu klaar voor gebruik!

 • Hoe verloopt de maatname en productie van orthopedische schoenen?

  De verstrekkers in onze OrthoShops zorgen ervoor dat je schoenen precies aan al je wensen en behoeften beantwoorden, zowel qua stijl, vorm en kleur. Om een zo normaal mogelijk stappatroon te verkrijgen en je het hoogst mogelijke comfort te bieden, gaan wij volgens een concreet stappenplan te werk:

  Met het voorschrift van de geneesheer-specialist* doet onze orthopedisch technieker een aanvraag tot goedkeuring bij je mutualiteit. Bij een eerste aanvraag word je opgeroepen bij een adviserend geneesheer. Na goedkeuring gaan we pas als volgt van start:

  1. Gipsmaatname en screening voetproblematiek;
  2. Vervaardiging leesten, voetbedding en passchoenen;
  3. De passchoenen worden vervolgens gecontroleerd op drukpunten en correcties;
  4. Bespreking van kleur en model;
  5. Leveren van de afgewerkte schoenen na controle van de pasvorm.
  * Orthopedische schoenen dienen, zowel bij een eerste voorziening als bij een hernieuwing, voorgeschreven te worden door een geneesheerspecialist voor orthopedie, voor fysische geneeskunde, voor fysiotherapie, voor reumatologie, voor algemene heelkunde, voor pediatrie, voor neurologie, voor neuropsychiatrie, voor neuropsychiatrie en revalidatie of voor functionele revalidatie.
 • Hoe verloopt de maatname van therapeutische kousen?

  Omdat steunkousen en compressiekousen de drukverdeling regelen, moeten deze goed op je benen of armen worden afgestemd. Een goede maatname is daarom zeer belangrijk. Dit gebeurt met een flexibel meetlint door een van onze zorgverstrekkers.

  Therapeutische compressiekousen kunnen prefab aangekocht worden of op maat gemaakt worden in onze werkplaats. Voor het maatwerk zijn veel verschillende afmetingen noodzakelijk. Voor de prefab-producten zijn de volgende vier afmetingen nodig: 

  • Enkelomtrek: meten boven de enkelknobbel, waar het been het dunste is. 
  • Kuitomtrek: meten rond het dikste deel van de kuit.
  • Bovenbeenomtrek: meten op ongeveer vier centimeter onder de bilplooi. 
  • Beenlengte: meten vanaf de grond tot ongeveer twee centimeter onder de knieholte.
  Voor het aankopen van een steunkous hebben wij twee gegevens nodig, je beenlengte en je gewicht.
 • Hoe verloopt de maatname en productie van een prothese?

  De revalidatiearts zal je de eerste keer voorstellen aan de prothesist om het type van prothese te bepalen. Afhankelijk van de conditie van de stomp wordt er een datum bepaald voor het aanmeten van uw stomp. Hierbij wordt er een afdruk van de stomp gemaakt met behulp van een gipsmodel of digitale scan. Wij verzenden deze afdruk naar onze orthopedische techniekers en zij maken de prothese klaar in onze werkplaats. Meestal wordt er eerst gekozen voor een “evaluatieprothese”. Dit is een voorlopige prothese gemaakt met een tijdelijke stompkoker. Er wordt gekozen voor deze evaluatieprothese indien de stompvorm nog niet optimaal is en er gemakkelijk aanpassingen aan de stompkoker kunnen gebeuren.

  Na het afleveren van de evaluatieprothese wordt de patiënt teruggezien door de prothesist. De pasvorm en de opbouw van de prothese dient opnieuw gecontroleerd te worden. Ook wordt gelet op spierverkortingen en de verdere stompconditie. Er worden nadien verder afspraken gemaakt met de therapeuten omtrent de verdere prothesetraining. Bij problemen dient de prothesist steeds gecontacteerd te worden. Wanneer de behandeling op zijn einde komt, wordt u altijd nog gezien door de prothesist en het revalidatieteam. In overleg stappen we al dan niet over naar het vervaardigen van de definitieve prothese.

  Na de revalidatieperiode en zodra de stomp stabiel is, wordt de patiënt geëvalueerd en aan één van onderstaande groepen toegewezen:

  Groep Definitie Type prothese
  1 Patiënten zonder vooruitzicht op een loopfunctie Cosmetische prothese
  2 Patiënten met een zeer beperkte loopfunctie en die aangewezen zijn op hulp van derden voor transferts of verplaatsingen Transferprothese
  3 Patiënten met een beperkte loopfunctie die gebruik maken van loophulpmiddelen en zich zonder hulp van derden verplaatsen en die aan sociale activiteiten buitenhuis deelnemen Evaluatie- en definitieve prothese
  4 Actieve patiënten die bij het stappen met een prothese geen loophulpmiddelen gebruiken  Evaluatie- en definitieve prothese
  5 Zeer actieve patiënten, waarvan de mogelijkheden met een prothese moet beantwoorden aan een looptest zonder loophulp of andere steun Evaluatie- en definitieve prothese
 • Hoe verloopt de maatname en productie van steunzolen?

  Je kan door een geneesheer-specialist doorverwezen worden. Op het voorschrift staat dan ook de diagnose. Indien je op eigen initiatief naar OrthoShop komt, dan zal de orthopedisch verstrekker de stand en de vorm van uw voeten nagaan. Zo wordt bepaald welk type steunzolen het meest geschikt zijn voor je.

  In eerste instantie kan een afdruk van de voeten gemaakt worden met behulp van een afdrukdoos met hardschuim. Daarnaast is de podoscoop hét innovatieve instrument voor de diagnose van voetdefecten en houdingsafwijkingen! Met behulp van deze podoscoop kan het totale drukvlak van de voetzolen bekeken en geïnterpreteerd worden. De traditionele maatname in schuim komt hierbij dan te vervallen. Met speciaal ontwikkelde 3D-software (CAD) kunnen vervolgens alle mogelijke correcties aangebracht worden om de functionele zool te ontwerpen. De stand van het hielbeen kan tot op 1/100 van een graad nauwkeurig gepositioneerd worden. Ook de correctie van de middenvoet en de voorvoet worden individueel bepaald volgens bovenstaande verkregen resultaten. Deze resultaten worden vervolgens omgezet in een digitaal ontwerp van de steunzolen. Deze steunzolen worden uitgefreesd met een computergestuurde freesmachine (CAM). De zolen worden vervolgens even met de hand verder bijgewerkt in het labo, zodat ze vlot in je schoenen passen.

Hernieuwingstermijnen

Wat zijn de hernieuwingstermijnen van de orthopedische hulpmiddelen?

Via onderstaande link vind je een document waar alle hernieuwingstermijnen ook nog eens zijn opgesomd: 


 • Wat is de hernieuwingstermijn van een orthese?

  Hernieuwingstermijn is afhankelijk van het type orthese en je leeftijd. IMF-toestellen hebben geen hernieuwingstermijn.

 • Welke is de hernieuwingstermijn voor steunzolen?

  De hernieuwingstermijn is afhankelijk van je leeftijd: 

  • 1 jaar voor de rechthebbende bij wie de vorige steunzolen afgeleverd zijn vóór de 18de verjaardag; 
  • 2 jaar voor de rechthebbende bij wie de vorige steunzolen afgeleverd zijn vanaf de 18de verjaardag.
 • Welke is de hernieuwingstermijn voor orthopedische schoenen?

  De hernieuwingstermijn is afhankelijk van je leeftijd:

  • Tot 18 jaar: elke 9 maanden;
  • Van 18 tot 65 jaar: jaarlijks;
  • Vanaf 65 jaar: jaarlijks (categorie A); 2-jaarlijks (categorie B en C).
 • Wat is de hernieuwingstermijn van mobiliteitsmiddelen?

  Wanneer je opnieuw recht hebt op terugbetaling hangt af van het type mobiliteitshulpmiddel en je leeftijd.

 • Wat is de hernieuwingstermijn van een prothese?

  Hernieuwingstermijn van de prothese is afhankelijk van de groep waartoe je behoort en je leeftijd. 

  Tot 18 jaar: jaarlijks 

  Vanaf 18 jaar:

  • groep 1= 10 jaar
  • groep 2 = 5 jaar
  • groep 3 = 4 jaar
  • groep 4 en 5 = 3 jaar

  Het jaarlijks onderhoud van de prothese en zijn terugbetaalde toebehoren is verplicht. Per amputatieniveau en per groep wordt een forfait voorzien dat bij normaal gebruik van de prothese de patiënt een mobiliteitsgarantie biedt. Jaarlijks is er hernieuwing voorzien van: 

  • Onderhoud en/of herstelling van de prothese 

  • Stompkousen 

  • Liner

  • Cosmetiek

Onderhoud/Gebruikstips

Wat zijn onderhoud- en gebruikstips voor de orthopedische hulpmiddelen?

 • Hoe dient een prothese onderhouden te worden?

  Zorg dat je prothese, wanneer je die niet draagt, in een goed geventileerde ruimte staat. Reinig de harde stompkoker regelmatig met een schoon doekje en lauw water. Een vuile koker kan huidirritatie veroorzaken. Sleutel zelf nooit aan de prothese en smeer de prothese nooit in met olie of een ander middel.

  Verzorging van de stomp?

  Het is belangrijk om de stomp ’s avonds goed te wassen met warm water en zeep (of te douchen), goed na te spoelen en stevig te drogen om de circulatie te bevorderen. ’s Morgens is koud water beter omdat dit de stomp doet slinken en de huid hardt. Elk wondje of plekje verdient aandacht, ook van het andere been. Raadpleeg indien nodig je huisarts.

  Via onderstaande links kom je op documenten die je meer informatie, gebruiktips, oefeningen en onderhoudtips zullen geven over de bovenbeenprothese en de onderbeenprothese:

 • Hoe dienen steunzolen te worden gedragen en onderhouden?

  Het is van groot belang om de steunzolen opbouwend te dragen. De eerste dag 1 uur, de tweede dag 2 uren en pas na een week een volledige dag. Het lichaam dient namelijk neuromusculair te wennen aan deze sturing. Na enkele weken dient er normaal comfort aanwezig te zijn.

  Elke steunzool is telkens een uniek exemplaar. Ook de linker en de rechter zool kunnen sterk verschillend zijn. Steunzolen zijn duurzaam en kunnen meerdere jaren gedragen worden op voorwaarde dat ze goed onderhouden worden. De meeste steunzolen kunnen in een gewone confectieschoen gedragen worden op voorwaarde dat er voldoende ruimte in de schoen is. De ideale schoen voor steunzolen is een schoen met uitneembare binnenzool, veters, dikke buitenzool en stevige contrefort (hielcup).

  Onderhoudstips

  • Het is belangrijk dat je je steunzolen elke avond uit je schoenen haalt, zodat deze goed kunnen luchten. Indien je steunzolen in grote mate gaan geuren, kunt u deze in een plastiek zakje verpakken en 24 uur in de diepvriezer bewaren. De bacteriën die de geur veroorzaken, worden op die manier gedood en daardoor verdwijnt de geur.
  • Steunzolen in leder kunt je regelmatig met een kleurloze ledercrème of een kleurloze schoenencrème insmeren. Dat verlengt de levensduur opmerkelijk.
  • Steunzolen in kunststof kan je reinigen met een zacht wasmiddel en een vochtige doek.
  • Steunzolen in plastiek zijn onderhoudsvrij. 
  • Let op! Laat je steunzolen niet drogen op een warmtebron

  Via onderstaande link kom je op een document met nog meer onderhoudstips:

 • Hoe dienen therapeutische kousen onderhouden te worden?

  Het is belangrijk dat de kousen goed onderhouden worden. Daarom dien je ze om de dag te wassen. Dit kan in de wasmachine op maximum 40 graden. Handwas is ook mogelijk, gebruik hiervoor lauw water. De kousen niet in de droogkast steken maar gewoon op een wasrek laten uitdrogen.

  Door het gebruik van de kousen is het mogelijk dat je huid uitdroogt. Om deze te bevochtigen kunt u hiervoor een hydraterende crème gebruiken. Breng deze ’s avonds aan om zo de kousen niet te beschadigen.

 • Hoe dienen korsetten en bandages te worden gedragen en onderhouden?

  Draag altijd een nauw aansluitend hemdje zonder naden onder je korset/bandage om transpiratievocht en lichaamsoliën op te vangen. Op die manier blijft de binnenzijde langer proper en is de kans op huidirritatie gering. Voor mogelijke reparaties, contacteer je verstrekker

  Onderhoudstips

  • Niet vaker wassen dan noodzakelijk.
  • Handwas in lauw water (+/- 30°) met een fijnwasmiddel en borsteltje. Let erop dat de klittenbandjes (indien aanwezig) op elkaar gedrukt zijn.
  • Na het wassen, uitspoelen met koud water.
  • Niet in de droogtrommel laten drogen of rechtstreeks op een warmtebron leggen! Uitrollen op een droogrekje of in een handdoek.
  • Laat bij beschadiging of slijtage uw korset/bandage zo snel mogelijk herstellen, dat drukt de kosten. Indien je je korset/bandage voor herstelling binnenbrengt, dient dit eerst gereinigd te worden.

  Via onderstaande link kom je op een document met onderhoudstips: 

Aanvraagformulieren

Mobiliteitshulpmiddelen zoals rolstoelen, orthopedische driewielfietsen en looprekken worden voor een groot deel terugbetaald door het ziekenfonds. Je vindt hier de bijlagen terug om deze terugbetaling aan te vragen.

 • Formulier in te vullen door multidiciplinair team (bijlage 19 bis)

  • Elektrische rolwagen
  • Elektronische binnen/buiten- en buitenscooter
  • Actieve rolwagen
  • Kinderrolwagen
  • Orthopedische driewielfiets in cumul met actieve rolwagen


  Om de bovenstaande mobiliteitshulpmidelen aan te vragen bij het ziekenfonds moet er naast de bijlage 19 ook een bijlage 19bis ingevuld worden. De bijlage 19bis moet ingevuld worden door een erkend multidisciplinair team (niet door een huisarts). Het formulier kunt u via volgende link downloaden

 • Formulier in te vullen door huisarts of specialist (bijlage 19)

  • Rolwagen
  • Loophulpmiddel
  • Orthopedische driewielfiets
  • Elektronische binnenscooter


  Om de bovenstaande mobiliteitshulpmidelen aan te vragen bij het ziekenfonds moet een bijlage 19 door de huisarts of specialist ingevuld worden. Het formulier kunt u via volgende link downloaden:

Wie mag wat voorschrijven?

U vindt hier terug welke arts wat mag voorschrijven.